Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Výskumná činnosť Gemologického laboratória na Katedre geografie a regionálneho rozvoja

Výskumným potenciálom gemologického laboratória je doterajšie zameranie gemológie orientované na domácu surovinovú základňu.

Vedecko-výskumné aktivity:

   • Projekt „Overovanie výskytov a určovanie kvality slovenských šperkových materiálov“ vychádza z predpokladu, že na Slovensku existujú kvalitné suroviny vhodné k šperkovým účelom, ktoré je potrebné overiť po stránke kvality, vhodnosti a získavania s prihliadnutím na ochranu prírodných zdrojov.
   • Na požiadanie rôznych inštitúcií (správne alebo súdne orgány, fyzické i právnické osoby) GMÚ môže vykonávať odborné expertízy (posudky, stanoviská, vyjadrenia a i.).

Prioritné oblasti výskumu:

 • overovanie známych výskytov za účelom možného prezentovania v oblasti šperkových materiálov na Slovensku,
 • vyhľadávanie nových zdrojov prírodných šperkových materiálov na Slovensku,
 • overovanie kvality získaných prírodných šperkových materiálov v rámci Slovenska,
 • technologické postupy pri spracovaní uvedených materiálov,
 • overovanie výskytu, kvality a technológie spracovania obsidiánov Slovenska, pre oblasť šperkovej a dekoratívnej tvorby,
 • analýzy syntetických materiálov určených pre oblasť šperkovej tvorby,
 • petroarcheologické analýzy kamenných artefaktov a zistenia ich proveniencie,
 • archeogemologické analýzy v spolupráci s AÚ SAV a múzeami,
 • publikovanie vedeckých a odborných prác, učebných textov a metodických príručiek

Výstupom výskumných aktivít bude organizovanie konferencií a workshopov - konferencie zamerané na prezentáciu aktuálnych výsledkov práce z  oblasti gemológie na domácej i medzinárodnej úrovni. Podobne aj pracovné stretnutia odborníkov z oblasti vyhľadávania a identifikácie šperkových kameňov a kovov.

Prečítané: 1905x