Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Časopis prináša informácie o šperkových a dekoratívnych materiáloch, prírodných a syntetických, poznatky získané z terénneho a laboratórneho výskumu, ďalej z oblasti identifikácie a znalectva drahých kameňov, používania organických materiálov v šperkovej tvorbe, o nových technológiách spracovania, literatúre a o ich zaujímavostiach zo sveta. Od roku 2011 vychádza ako online časopis na stránkach Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Online verzia nadväzuje na tlačenú formu, ktorá vznikla v roku 2006. Od roku 2015 všetky články obsahujú abstrakt v anglickom jazyku. V roku 2016 vznikla na sociálnej sieti Facebooku aj rovnomenná skupina, v ktorej sú pravidelne zverejňované odkazy na novinky z oblasti gemológie vo svete (https://www.facebook.com/groups/290275234701899/). Vybrané odkazy na články z časopisu z roku 2019, 2020, 2021 boli uverejnené v časopise The Journal of Gemmology (Vol. 37, No. 2, 2020), (Vol. 37, No. 6, 2021), (Vol. 37, No 8, 2021).

The journal brings information about jewellry and decorative materials, natural and synthetic, the knowledge gained from field and laboratory research, as well as the identification and expertise of gemstones, the use of organic materials in jewellry, new processing technologies, literature and their attractions from around the world. Since 2011 it has been published as an online journal on the website of the Faculty of Natural Sciences of the University of Constantine the Philosopher in Nitra. The online version follows the printed form, which was created in 2006. Since 2015, all articles contain an abstract in English. In 2016, a group of the same name was created on the social network Facebook, which links to news from the field of gemmology in the world that is regularly published (https://www.facebook.com/groups/290275234701899/). Selected references to articles from the journal from 2019, 2020 and 2021 were published in The Journal of Gemmology (Vol. 37, No. 2, 2020), (Vol. 37, No 6, 2021), (Vol. 37, No 8, 2021). The journal has open access.

Názov časopisu/Journal Title: Gemologický spravodajca / Gemmological Newsletter

ISSN/ISSN: 1338-5275

Vydavateľ/Publisher: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Constantine the Philosopher University in Nitra

Periodicita/Periodicity: 2-krát ročne / 2 times a year

Hlavný redaktor/Editor-in-Chief: Doc. PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Výkonný redaktor/Executive Editor: Doc. PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Technický redaktor/Technical Editor: Doc. PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Redakčná rada/Editorila Board:

                        Prof. Leopold Rössler (Ostereichische Gemmolodische Gesellschaft, Austria)

                        Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia)

                        Doc. RNDr. Peter Bačík, PhD. (Comenius University in Bratislava, Slovakia)                      

                        Doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD. (Nitra, Slovakia)

                        Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia)

                        Doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)

                        Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. (Nitra, Slovakia)

                        Doc. Mgr. Marek Kolenčík, PhD. (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia)

                        Doc. PaedDr. Ján Štubňa, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra)                       

                        Dr. Wlodzimierz Łapot (University of Silesia in Katowice, Poland)                       

                        Ing. Jaroslav Jiránek (Česká gemologická laboratoř, Ostrava, Czech Republic)

                        JUDr. Martin Mikuš (Slovenský gemologický inštitút, člen Antverpskej burzy, Antverpy, Belgium)

                        Mgr. Slávka Spišáková (Puncový úrad Slovenskej Republiky, pobočka Trenčín, Slovakia)

Pokyny pre autorov/Instruction for autors

Šablóna pre písanie príspevku/Tempalte for manuscript preparation


Publikované čísla/Published Issues:

1/2023

2/2023

1/2022

 

2/2022

1/2021

 

2/2021

1/2020

2/2020

1/2019

 

2/2019

1/2018  

 

2/2018

1/2017

2/2017 

1/2016 

2/2016 

1/2015 

2/2015

1/2014

2/2014

1/2013 

2/2013

1/2012

2/2012

1/2011

 2/2011

                       

 

Prečítané: 6516x